Jak postupovat při získání trvalého pobytu v ČR?

Cizinec v Česku může pobývat pouze krátkodobě, ale také má možnost si zažádat o trvalý pobyt. Jak na to? Co všechno je k tomu potřeba?

Co je to trvalý pobyt

Trvalý pobyt je definován jakožto jeden ze způsobů pobytů cizinců na území ČR. Ty jsou celkem trojího typu:

 • trvalý pobyt
 • dlouhodobý pobyt
 • krátkodobý pobyt

Všechny tři pobytové režimy jsou upraveny cizineckým zákonem neboli zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Kdo má možnost si požádat o trvalý pobyt

O trvalý pobyt si může po splnění příslušných podmínek požádat cizinec ve smyslu občana třetí země, ale také občan EU. Občanem třetí země se rozumí obyvatel zemí mimo EU a zároveň ten, který není občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Zisk trvalého pobytu znamená pro cizince významnou změnu jeho statusu. Oplývá tak veškerými právy, ale i povinnostmi jako občan ČR, tedy mimo jiné například zařazení do zdejšího systému veřejného zdravotního pojištění.

Pozor, výjimkou jsou volby. Cizinec, tj. obyvatel třetích zemí, v Česku volit nemůže, jelikož Česká republika momentálně nemá s žádnou takovouto zemí uzavřeny příslušné smlouvy.

Jak získat trvalý pobyt v ČR

Opět je nutné rozlišit, koho se žádost týká:

 • občan EU
 • občan země mimo EU

Obecně je potřeba počítat s tím, že tento proces může být komplikovaný a řádově trvat několik let.


Občan EU

Občan EU si o trvalý pobyt cizinec může zažádat po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR. Žádost se podává na pracovišti ministerstva vnitra na příslušném formuláři.

K žádosti je potřeba předložit:

 • cestovní doklad/doklad totožnosti (originál dokladu)
 • doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu
 • 2 fotografie
 • doklad o zajištění ubytování
 • Poplatek za podání žádosti činí 200 Kč.

Občan země mimo EU

Žádost o trvalý pobyt si může podat osoba, která v Česku nepřetržitě pobývá alespoň po dobu 5 let. Žádost se podává osobně, a to dle místa hlášeného pobytu na příslušném pracovišti ministerstva vnitra, jak přímo ministerstvo popisuje konkrétní postup.

Podání žádosti je opět nutné na příslušném formuláři. K žádosti se též přikládá:

 • cestovní doklad
 • 1 fotografie
 • doklad o zajištění ubytování
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu
 • doklad o zkoušce z českého jazyka
 • na žádost doklad obdobný výpisu z evidence rejstříku trestů

I občané třetích zemí se musejí připravit na to, že je tento úkon svázán se správním poplatkem. A to tentokrát ve výši 2 500 Kč.

Specificky může být také rozhodnutí o trvalém pobytu vydáno z titulu výjimky ministerstva vnitra dříve než po výše vymezené době.

Konkrétně se jedná o:

 • pobyt z humanitárních důvodů z důvodu hodných zvláštního zřetele
 • pobyt v zájmu ČR
 • společné soužití s rodičem, který má trvalý pobyt na území ČR
 • pobyt po skončení řízení o udělení mezinárodní obrany

Publikováno: 28. 11. 2023

Kategorie: Bydlení

Autor: Jindřich Svoboda